141: Fake Successful Launching vs True Successful Launching